Şcoala Gimnazială Nr. 134

22 februarie 2016

Informaţii privind oferta educaţională şi actele necesare înmatriculării în învățământul primar în anul şcolar 2016 – 2017


  
Pentru anul şcolar 2016 – 2017, Şcoala Gimnazială are prevăzut un număr de 2 (două) clase însumând un număr total de 50 elevi la clasa pregătitoare  şi un număr de 7 locuri la clasa I.

Elevii ŞcoliiGimnaziale nr. 134 beneficiază de o bază materială diversă:

Þ Sală de sport
Þ Laborator multimedia
Þ Centru de Documentare şi Informare,
Þ Bibliotecă cu fond documentar divers
Þ Centrul de zi „Mihail Sadoveanu”

Şcoala Gimnazială nr.134 are  o implicare frecventă în proiecte şi programe şcolare şi extraşcolare, concursuri şi olimpiade, precum şi proiecte derulate împreună cu partenerii noştri externi .

Centrul de Documentare şi Informare
Este o conceput ca o bibliotecă modernă ce permite accesul la informaţie prin canale clasice, dar şimultimedia. Aici elevii pot lucra în grupuri sau individual, pot avea acces la bibliotecă dar şi la baze de date on-line. Deasemena, este o sursă de a familiarizare cu ultimele tehnologii şi suporturi multimedia în materie de educaţie.

Centrul de zi “Mihail Sadoveanu”
Conceput şi administrat în parteneriat cu Primăria Sectorului 5, Centrul de zi se adresează în primul rând elevilor proveniţi din familii cu posibilităţi marteriale reduse, unde beneficiază de educaţie de tip remedial şi masa de prânz gratuită.

Limba engleză
Este prevăzută ca opţional în planul de şcolarizare şi este predată de cadre didactice calificate cu o largă experienţă la catedră.

Revista şcolii “Zoom In”
Concepută de şi pentru elevi sub atenta îndrumare a cadrelor didactice, se doreşte a fio sursă de noutăţi, informaţii, să educe dar şi să fie debutul unor noi talente.

Acte necesare ce se vor depune la dosar pentru înscrierea la clasa I şi grupa pregătitoare :
Þ Cerere tip ( secompletează on-line sau la secretariatul şcolii )
Þ Copie act de identitate a părintelui ce solicită înscrierea
Þ Copie certificat de naştere al copilului
Þ Copie a documentului care certifică evaluarea pozitivă a dezvoltării psiho-somatice a copilului certificat de CMBRAE/CJRAE  (doar pentru copiii ce vor împlini 6 ani între 1 septebrie—31 decembrie 2014—pt clasa pregătitoare, respectiv, 7 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2014).
Þ Încazul în care se solicită înscrierea la altă unitate de învăţământ decât şcoala de circumscripţie, pe lângă documentele menţionate anterior se depun şi documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor specifice de departajare (copii după actele de identitate ale bunicilor, adeverinţă de salariat din care să rezulte că locul de muncă se află în circumscripţia şcolară, adeverinţă de la grădiniţa cu care şcoala are parteneriate. )

Criterii generale pentru înscriere :
(Art. 10. )
(1) În situația în care într-o unitate de învățământ numărul cererilor de înscriere primite de la părinți al căror domiciliu se află în afara circumscripției școlare este mai mare decât numărul de locuri libere definit conform, vor fi aplicate criterii de departajare generale și specifice, stabilite în conformitate cu
prevederile prezentei metodologii.
 (2)  Criteriile generale de departajare care se aplică în situația prevăzută la alin. (1) sunt următoarele:
a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;
c) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
d) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.

Pentru clasa pregătitoare :

·        Copilul careîmplineşte 6 ani între 1 septembrie  şi 31 decembrie 2016 se înscrie pe baza rezultatului pozitiv al evaluării psihosomatice.
·        Copilul ce a împlinit 6 ani până la 31 august 2016 – se înscrie fără condiţia evaluării psihosomatice.

Pentru clasa I :
§     Copilul care împlineşte 7 ani între 1 septembrie  şi 31 decembrie 2016 se înscrie pe baza rezultatului pozitiv al evaluării psihosomatice .
§     Copilul ce a împlinit 7 ani până la 31 august 2016 – se înscrie fără condiţia evaluării psihosomatice.

Evaluarea psihosomatică :
Programarile in vederea evaluarii psihosomatice se pot face, zilnic (luni-vineri),  in intervalul orar 09.00-16.00, la numerele de telefon:
031.805.50.40
031.805.56.97
031.805.56.98
PROGRAMUL DESFASURARII ACTIVITATII DE EVALUARE PSIHOSOMATICA
ETAPA I: 24.02.2016 – 16.03.2016
LUNI – VINERI: 10.00 – 18.00
ACTE NECESARE la prezentarea pentru evaluarea psihosomatica
– Adeverinta de la medicul pediatru/de familie in care se specifica “apt pentru scoala”;
– Certificatul de nastere al copilului (original si 1 copie);
– Act de identitate (B.I.;C.I.) al parintelui/tutorelui legal insotitor.
Informaţii privind evaluareapsihosomatică, precum şi locul şi programul de lucru, îl găsiţi în link-urileurmătoare:


Criterii specifice pentru înscrierea la clasa pregătitoare: 


Nr. Crt.
Criteriul specific de departajare
Documente justificatoare
1
 Copiii ai caror parinti au locul de munca in circumscriptia scolara
Adeverinta de salariat de la locul de munca
2
 Domiciliul bunicilor se află în circumscripţia scolii
Cartea de identitate a bunicilor original si copii / Dovada gradului de rudenie
3
 Copiii ai caror parinti au invatat in unitatea scolara
Adeverinta de la unitate scolara (se elibereaza la secretariatul scolii noastre)
4
 Copiii inscrisi in gradinite cu care scoala are parteneriate
Adeverinta de la gradinita cu care scoala are parteneriate

CLASA I :
Înscrierile la clasa I a copiilor care împlinesc vârsta de 7 ani până la data de 31 august 2016 se face în perioada 22 - 28 februarie.
Pentru anul școlar 2016 - 2017 avem disponibile 7 locuri.

Calendarul înscrierilor la clasa pregătitoare

Etapa I
17.02.2014—afişarea criteriilor de departajare la unitatea de învăţământ
29.02.2016 – 18.03.2016—depunerea dosarelor şi completarea cererilor tip la unitatea şcolară  ( L-V 8,00 – 18,00 ; S 8,00 – 13,00 )
25-26.03.2014 -afişarea candidaţilor înmatriculaţi şi a locurilor rămase libere

Etapa a II –a 

30.03.2016 – 08.04.2016 - depunerea dosarelor şi completarea cererilor tip la unitatea şcolară 
15.04.2014 - afişarea listelor finale
19-22.04.2016 -centralizarea şi soluţionarea de către inspectoratul şcolar a cererilor părinţilor copiilor care nu au fost încă înscrişi în nici o unitate de învăţământ.

Program depunere dosare în şcoală:

Luni – Vineri  : 8.00 –18.00 ;
Sâmbătă : 8.00-13.00

Străzi arondate Şcolii Gimnaziale nr. 134:


ALTOIULUI
BACIULUI 2-5, 12 - 18 (NUMERE PARE)
CHEIA
CREMENEI
INT. CREMENEI
DATINILOR
DRAGOMIREȘTI
DRĂGUȚ GHEORGHE
ENACHE SPIRACHE
ETERNITĂȚII
INT. ETERNITĂȚII
FIRUTA
FLAUTULUI
FRÂNARULUI
GH. HĂLMĂGENAU
GHEORGHIADE T.
IACOB ANDREI 21, 23, 31, 36 - 44, 46, Z2
IEDEREI
ȘINEI
INT. ȘINEI
LACUL PASĂREA
LEOPARDULUI
LIMANUL CORBULUI
MARIN CONSTANTIN
N.D.COCEA
NUFĂRUL GALBEN
PALOTA
PĂȘUNILOR
INT. PĂȘUNILOR
PREPELICARULUI
RADU DUDESCU
RINOCERULUI
ȘARUL DORNEI
SONIA CLUCERU
ȚARCULUI
TATU TUDOR
TIGRULUI
ZEȚARILOR
ZEBREI
ZIMBRULUI … Şi în anul şcolar 2016- 2017, Şcoala Gimnazială nr. 134 va continua să ofere cu același devotament, prin proiectele și programele sale, activități școlare și extrașcolare, menite să formeze deprinderi și competențe deosebite generațiilor viitoare!

Vă aşteptăm şi la Ziua porţilor deschise joi, 25 februarie 2014, între orele 8,00 şi 14,00 , când veţi putea vizita sălile de curs şi vă vom oferi toate informaţiile necesare privind înscrierea în clasa pregătitoare sau clasa I !
Documentele specifice pot fi accesate și pe site-ul Inspectoratului Școlar al Municipiului București:
Toate informațiile și documentele necesare înscrierii în învățământul primar, an școlar 2016 – 2017, sunt afișate și la avizierul școlii.21 februarie 2014

Informaţii privind oferta educaţională şi actele necesare înmatriculării în cl. I şi cl. pregătitoare în anul şcolar 2014 - 2015

Pentru anul şcolar 2014 – 2015, Şcoala Gimnazială are prevăzut un număr de 2 (două) clase însumând un număr total de 50 elevi la clasa pregătitoare  şi un număr de 10 locuri la clasa I.

Elevii ŞcoliiGimnaziale nr. 134 beneficiază de o bază materială diversă:

Þ Sală de sport
Þ Laborator multimedia
Þ Centru de Documentare şi Informare,
Þ Bibliotecă cu fond documentar divers
Þ Centrul de zi „Mihail Sadoveanu”

Şcoala Gimnazială nr.134 are  o implicare frecventă în proiecte şi programe şcolare şi extraşcolare, concursuri şi olimpiade, precum şi proiecte derulate împreună cu partenerii noştri externi .

Centrul de Documentare şi Informare
Este o conceput ca o bibliotecă modernă ce permite accesul la informaţie prin canale clasice, dar şimultimedia. Aici elevii pot lucra în grupuri sau individual, pot avea acces la bibliotecă dar şi la baze de date on-line. Deasemena, este o sursă de a familiarizare cu ultimele tehnologii şi suporturi multimedia în materie de educaţie.

Centrul de zi “Mihail Sadoveanu”
Conceput şi administrat în parteneriat cu Primăria Sectorului 5, Centrul de zi se adresează în primul rând elevilor proveniţi din familii cu posibilităţi marteriale reduse, unde beneficiază de educaţie de tip remedial şi masa de prânz gratuită.

Limba engleză
Este prevăzută ca opţional în planul de şcolarizare şi este predată de cadre didactice calificate cu o largă experienţă la catedră.

Revista şcolii “Zoom In”
Concepută de şi pentru elevi sub atenta îndrumare a cadrelor didactice, se doreşte a fio sursă de noutăţi, informaţii, să educe dar şi să fie debutul unor noi talente.

Acte necesare ce se vor depune la dosar pentru înscrierea laclasa I şi grupa pregătitoare :
Þ Cerere tip ( secompletează on-line sau la secretariatul şcolii )
Þ Copie act de identitate a părintelui ce solicită înscrierea
Þ Copie certificat de naştere al copilului
Þ Copie a documentului care certifică evaluarea pozitivă a dezvoltării psiho-somatice a copilului certificat de CMBRAE/CJRAE  (doar pentru copiii ce vor împlini 6 ani între 1 septebrie—31 decembrie 2014—pt clasa pregătitoare, respectiv, 7 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2014).
Þ Încazul în care se solicită înscrierea la altă unitate de învăţământ decât şcoala de circumscripţie, pe lângă documentele menţionate anterior se depun şi documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor specifice de departajare (copii după actele de identitate ale bunicilor, adeverinţă de salariat din care să rezulte că locul de muncă se află în circumscripţia şcolară, adeverinţă de la grădiniţa cu care şcoala are parteneriate. )

Criterii generale pentru înscriere :

Pentru clasa pregătitoare :

·        Copilul careîmplineşte 6 ani între 1 septembrie  şi 31 decembrie 2014 se înscrie pe baza rezultatului pozitiv al evaluării psihosomatice.
·        Copilul ce a împlinit 6 ani până la 31 august 2014 – se înscrie fără condiţia evaluării psihosomatice.

Pentru clasa I :

  • Copilul care împlineşte 7 ani între 1 septembrie  şi 31 decembrie 2014 se înscrie pe baza rezultatului pozitiv al evaluării psihosomatice .
  • Copilul ce a împlinit 7 ani până la 31 august 2014 – se înscrie fără condiţia evaluării psihosomatice.

Evaluarea psihosomatică :

Informaţii privind evaluareapsihosomatică, precum şi locul şi programul de lucru, îl găsiţi în link-urileurmătoare:

http://www.cmbrae.ro/noutati/evaluare-psihosomatica-2014
http://ismb.edu.ro/documente/clasa0/2014/precizari_activitate_evaluare_psihosomatica_2014.pdf

Criterii specifice pentru înscrierea la clasa pregătitoare: 

1. Copiii ai căror părinţi au locul de muncă în circumscripţia şcolară, dovedit prin adeverinţă eliberată de angajator.
2. Domiciliul bunicilor se află în circumscripţia şcolii, dovedit prin copii după actele de identitate ale bunicilor.
3. Copii ai căror părinţi au fost elevi ai Şcolii nr. 134.
4. Copiii înscrişi în grădiniţe cu care şcoala are parteneriate, dovedit prin adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ la care este înscris preşcolarul.

Calendarul înscrierilor

Etapa I
17.02.2014—afişarea criteriilor de departajare la unitatea de învăţământ
24.02.2014 – 14.03.2014—depunerea dosarelor şi completarea cererilor tip la unitatea şcolară  
21-22.03.2014 -afişarea candidaţilor înmatriculaţi şi a locurilor rămase libere

Etapa a II –a 

25.03.2014 – 04.04.2014 - depunerea dosarelor şi completarea cererilor tip la unitatea şcolară 11.04.2014 - afişarea listelor finale
14 – 14.04.2014 -centralizarea şi soluţionarea de către inspectoratul şcolar a cererilor părinţilor copiilor care nu au fost încă înscrişi în nici o unitate deînvăţământ.

Program depunere dosare în şcoală:

Luni – Vineri  : 8.00 –20.00 ;
Sâmbătă : 8.00-13.00

Numarulde TelVerde 0800816021, de unde puteţi obţine informaţii în mod gratuit, va fi disponibil (incepand cu 24 februarie 2014) de luni pana joi in intervalul orar 8.00-16.30 si vineri in intervalul orar 8.00 -14.00.

Străzi arondate Şcolii Gimnaziale nr. 134:
ALTOIULUI
BACIULUI 2-5, 12 - 18 (NUMERE PARE)
CHEIA
CREMENEI
INT. CREMENEI
DATINILOR
DRAGOMIRESTI
DRAGUT GHEORGHE
ENACHE SPIRACHE
ETERNITATII
INT. ETERNITATII
FIRUTA
FLAUTULUI
FRANARULUI
GH. HALMAGENAU
GHEORGHIADE T.
IACOB ANDREI 21, 23, 31, 36 - 44, 46
IEDEREI
SINEI
INT. SINEI
LACUL PASAREA
LEOPARDULUI
LIMANUL CORBULUI
MARIN CONSTANTIN
N.D.COCEA
NUFARUL GALBEN
PALOTA
PASUNILOR
INT. PASUNILOR
PREPELICARULUI
RADU DUDESCU
RINOCERULUI
SARUL DORNEI
SONIA CLUCERU
TARCULUI
TATU TUDOR
TIGRULUI
ZETARILOR
ZEBREI
ZIMBRULUI

 … Şi în anul şcolar 2014- 2015, Şcoala Gimnazială nr. 134, prin cadrele sale didactice, a celorlalte categorii de personal, a programei şcolare şi a activităţilor extraşcolare, continuă să ofere calitate în formarea elevilor săi.
În fiecare an înmulţim premille adunate la concursuri şi olimpiade, ne mândrim cu absolvenţi cu rezultate bune la liceu şi şcoli din învăţământul superior ...  

Vă aşteptăm şi la Ziua porţilor deschise marţi, 25 februarie 2014, între orele 8,00 şi 15,00 , când veţi putea vizita incinta şcolii, sălile de curs şi vă vom oferi toate informaţiile necesare privind înscrierea în clasa pregătitoare sau clasa I !21 octombrie 2013

Vino în familia noastră ! Este mai mult decât fotbal !

Proiect în colaborare cu Federaţia Română de Fotbal, UEFA şi Primăria Sectorului 5
13 iunie 2013

Centrul de zi "Mihail Sadoveanu"Misiunea Centrului de zi „Mihail Sadoveanu” este de a preveni abandonul şi instituţionalizarea copiilor prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor activităţi de îngrijire, educaţie, recreere – socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă, orientare şcolară şi profesională pentru copii, cât şi a unor activităţi de sprijin, consiliere, educare pentru părinţi ori reprezentanţi legali.

Ce facem :
·         Facem temele şi alte exerciţii suplimentare
·         Pictăm, desenăm
·         Ne jucăm în sală sau în parcuri
·         Vizităm muzee
·         Învăţăm lucruri noi despre natură, univers, om , ştiinţă
·         Învăţăm să lucrăm pe calculator
·         Construim jucării
·         Concursuri sportive şi de cunoştinţe generale
·         Spectacole cu ocazia diferitelor sărbători
·         Tabere, excursii

Beneficiarii Centrului de zi sunt copii proveniţi din familii cu situaţie materială redusă.


Documente necesare pentru dosarul de înscriere ce va fi depus la Primăria Sectorului 5, Camera 37 – Serviciul de Prevenire a Abandonului :
·         Copia certificat de naştere al elevului
·         Adeverinţă medicală pe numele acestuia prin care să se menţioneze că este apt pentru colectivitate, eliberată de medicul de familie sau de medicul şcolar
·         Adeverinţă de elev ( eliberată de secretariatul şcolii )
·         Caracterizare şcolară ( eliberată de învăţător/ diriginte )
·         Adeverinţe de venit (salariu, pensii, adeverinţe eliberate de Circa financiară )
·         Copie după actul de proprietate al locuinţei sau declaraţie a proprietarului
·         Copie hotărâre de plasament a minorului sau copie sentinţă de plasament familial / Copie hotărâre de încredinţare a minorului
·         Acordul scris al celuilalt părinte
·         Copii după certificatele de naştere ale celorlalţi copii
·         Cererea scrisă a reprezentantului legal /părintelui
·         Acordul scris al copilului care a împlinit 10 ani.

Vizită la Secţia de Oncologie a Spitalului “Marie Curie”De Ziua Internaţională a Copilului 1 Iunie, elevii şcolii noastre, încărcaţi de daruri , le-au făcut o vizită copiilor internaţi la Secţia de Oncologie a Spitalului Marie Curie. 

Bucuria a fost imensă ! 

Nu darurile , ci afectivitatea cu care au fost întâmpinaţi, dar mai ales încurajările pe care le-au primit de la elevul nostru, fost pacient al aceleiaşi secţii şi acum vindecat,  a făcut ca acest  eveniment, să fie exact ca o primă zi de vară : călduros, vesel, plin de căldură şi culoare !  
3 iunie 2013

Demonstraţie de dresaj - 5 aprilie 2013
"Împreună pentru siguranţa copiilor!" , proiect desfăşurat în parteneriat cu Secţia 24 Poliţie şi Serviciul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii SAPC-DGPMB.

Calităţile excepţionale ale câinilor de a detecta printre altele, substanţe periculoase, precum şi afecţiunea reciprocă ce s-a creat între ei şi copiii şcolii nostre, au făcut din acestă zi din aprilie, una memorabilă.

Îi mai aşteptăm şi altă dată ! Cu drag !