Şcoala Gimnazială Nr. 134

22 februarie 2016

Informaţii privind oferta educaţională şi actele necesare înmatriculării în învățământul primar în anul şcolar 2016 – 2017


  
Pentru anul şcolar 2016 – 2017, Şcoala Gimnazială are prevăzut un număr de 2 (două) clase însumând un număr total de 50 elevi la clasa pregătitoare  şi un număr de 7 locuri la clasa I.

Elevii ŞcoliiGimnaziale nr. 134 beneficiază de o bază materială diversă:

Þ Sală de sport
Þ Laborator multimedia
Þ Centru de Documentare şi Informare,
Þ Bibliotecă cu fond documentar divers
Þ Centrul de zi „Mihail Sadoveanu”

Şcoala Gimnazială nr.134 are  o implicare frecventă în proiecte şi programe şcolare şi extraşcolare, concursuri şi olimpiade, precum şi proiecte derulate împreună cu partenerii noştri externi .

Centrul de Documentare şi Informare
Este o conceput ca o bibliotecă modernă ce permite accesul la informaţie prin canale clasice, dar şimultimedia. Aici elevii pot lucra în grupuri sau individual, pot avea acces la bibliotecă dar şi la baze de date on-line. Deasemena, este o sursă de a familiarizare cu ultimele tehnologii şi suporturi multimedia în materie de educaţie.

Centrul de zi “Mihail Sadoveanu”
Conceput şi administrat în parteneriat cu Primăria Sectorului 5, Centrul de zi se adresează în primul rând elevilor proveniţi din familii cu posibilităţi marteriale reduse, unde beneficiază de educaţie de tip remedial şi masa de prânz gratuită.

Limba engleză
Este prevăzută ca opţional în planul de şcolarizare şi este predată de cadre didactice calificate cu o largă experienţă la catedră.

Revista şcolii “Zoom In”
Concepută de şi pentru elevi sub atenta îndrumare a cadrelor didactice, se doreşte a fio sursă de noutăţi, informaţii, să educe dar şi să fie debutul unor noi talente.

Acte necesare ce se vor depune la dosar pentru înscrierea la clasa I şi grupa pregătitoare :
Þ Cerere tip ( secompletează on-line sau la secretariatul şcolii )
Þ Copie act de identitate a părintelui ce solicită înscrierea
Þ Copie certificat de naştere al copilului
Þ Copie a documentului care certifică evaluarea pozitivă a dezvoltării psiho-somatice a copilului certificat de CMBRAE/CJRAE  (doar pentru copiii ce vor împlini 6 ani între 1 septebrie—31 decembrie 2014—pt clasa pregătitoare, respectiv, 7 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2014).
Þ Încazul în care se solicită înscrierea la altă unitate de învăţământ decât şcoala de circumscripţie, pe lângă documentele menţionate anterior se depun şi documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor specifice de departajare (copii după actele de identitate ale bunicilor, adeverinţă de salariat din care să rezulte că locul de muncă se află în circumscripţia şcolară, adeverinţă de la grădiniţa cu care şcoala are parteneriate. )

Criterii generale pentru înscriere :
(Art. 10. )
(1) În situația în care într-o unitate de învățământ numărul cererilor de înscriere primite de la părinți al căror domiciliu se află în afara circumscripției școlare este mai mare decât numărul de locuri libere definit conform, vor fi aplicate criterii de departajare generale și specifice, stabilite în conformitate cu
prevederile prezentei metodologii.
 (2)  Criteriile generale de departajare care se aplică în situația prevăzută la alin. (1) sunt următoarele:
a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;
c) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
d) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.

Pentru clasa pregătitoare :

·        Copilul careîmplineşte 6 ani între 1 septembrie  şi 31 decembrie 2016 se înscrie pe baza rezultatului pozitiv al evaluării psihosomatice.
·        Copilul ce a împlinit 6 ani până la 31 august 2016 – se înscrie fără condiţia evaluării psihosomatice.

Pentru clasa I :
§     Copilul care împlineşte 7 ani între 1 septembrie  şi 31 decembrie 2016 se înscrie pe baza rezultatului pozitiv al evaluării psihosomatice .
§     Copilul ce a împlinit 7 ani până la 31 august 2016 – se înscrie fără condiţia evaluării psihosomatice.

Evaluarea psihosomatică :
Programarile in vederea evaluarii psihosomatice se pot face, zilnic (luni-vineri),  in intervalul orar 09.00-16.00, la numerele de telefon:
031.805.50.40
031.805.56.97
031.805.56.98
PROGRAMUL DESFASURARII ACTIVITATII DE EVALUARE PSIHOSOMATICA
ETAPA I: 24.02.2016 – 16.03.2016
LUNI – VINERI: 10.00 – 18.00
ACTE NECESARE la prezentarea pentru evaluarea psihosomatica
– Adeverinta de la medicul pediatru/de familie in care se specifica “apt pentru scoala”;
– Certificatul de nastere al copilului (original si 1 copie);
– Act de identitate (B.I.;C.I.) al parintelui/tutorelui legal insotitor.
Informaţii privind evaluareapsihosomatică, precum şi locul şi programul de lucru, îl găsiţi în link-urileurmătoare:


Criterii specifice pentru înscrierea la clasa pregătitoare: 


Nr. Crt.
Criteriul specific de departajare
Documente justificatoare
1
 Copiii ai caror parinti au locul de munca in circumscriptia scolara
Adeverinta de salariat de la locul de munca
2
 Domiciliul bunicilor se află în circumscripţia scolii
Cartea de identitate a bunicilor original si copii / Dovada gradului de rudenie
3
 Copiii ai caror parinti au invatat in unitatea scolara
Adeverinta de la unitate scolara (se elibereaza la secretariatul scolii noastre)
4
 Copiii inscrisi in gradinite cu care scoala are parteneriate
Adeverinta de la gradinita cu care scoala are parteneriate

CLASA I :
Înscrierile la clasa I a copiilor care împlinesc vârsta de 7 ani până la data de 31 august 2016 se face în perioada 22 - 28 februarie.
Pentru anul școlar 2016 - 2017 avem disponibile 7 locuri.

Calendarul înscrierilor la clasa pregătitoare

Etapa I
17.02.2014—afişarea criteriilor de departajare la unitatea de învăţământ
29.02.2016 – 18.03.2016—depunerea dosarelor şi completarea cererilor tip la unitatea şcolară  ( L-V 8,00 – 18,00 ; S 8,00 – 13,00 )
25-26.03.2014 -afişarea candidaţilor înmatriculaţi şi a locurilor rămase libere

Etapa a II –a 

30.03.2016 – 08.04.2016 - depunerea dosarelor şi completarea cererilor tip la unitatea şcolară 
15.04.2014 - afişarea listelor finale
19-22.04.2016 -centralizarea şi soluţionarea de către inspectoratul şcolar a cererilor părinţilor copiilor care nu au fost încă înscrişi în nici o unitate de învăţământ.

Program depunere dosare în şcoală:

Luni – Vineri  : 8.00 –18.00 ;
Sâmbătă : 8.00-13.00

Străzi arondate Şcolii Gimnaziale nr. 134:


ALTOIULUI
BACIULUI 2-5, 12 - 18 (NUMERE PARE)
CHEIA
CREMENEI
INT. CREMENEI
DATINILOR
DRAGOMIREȘTI
DRĂGUȚ GHEORGHE
ENACHE SPIRACHE
ETERNITĂȚII
INT. ETERNITĂȚII
FIRUTA
FLAUTULUI
FRÂNARULUI
GH. HĂLMĂGENAU
GHEORGHIADE T.
IACOB ANDREI 21, 23, 31, 36 - 44, 46, Z2
IEDEREI
ȘINEI
INT. ȘINEI
LACUL PASĂREA
LEOPARDULUI
LIMANUL CORBULUI
MARIN CONSTANTIN
N.D.COCEA
NUFĂRUL GALBEN
PALOTA
PĂȘUNILOR
INT. PĂȘUNILOR
PREPELICARULUI
RADU DUDESCU
RINOCERULUI
ȘARUL DORNEI
SONIA CLUCERU
ȚARCULUI
TATU TUDOR
TIGRULUI
ZEȚARILOR
ZEBREI
ZIMBRULUI … Şi în anul şcolar 2016- 2017, Şcoala Gimnazială nr. 134 va continua să ofere cu același devotament, prin proiectele și programele sale, activități școlare și extrașcolare, menite să formeze deprinderi și competențe deosebite generațiilor viitoare!

Vă aşteptăm şi la Ziua porţilor deschise joi, 25 februarie 2014, între orele 8,00 şi 14,00 , când veţi putea vizita sălile de curs şi vă vom oferi toate informaţiile necesare privind înscrierea în clasa pregătitoare sau clasa I !
Documentele specifice pot fi accesate și pe site-ul Inspectoratului Școlar al Municipiului București:
Toate informațiile și documentele necesare înscrierii în învățământul primar, an școlar 2016 – 2017, sunt afișate și la avizierul școlii.Niciun comentariu: